Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem lokalu użytkowego
znajdującego się w trwałym zarządzie

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza Konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia lecznicy dla zwierząt.

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 313,0 m2 mieszczącego się w budynku znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 249, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – lecznicy dla zwierząt.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia   7 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk.

Warunki Konkursu ofert określone zostały w „Regulaminie konkursu ofert” (365kB) pdf , a pozostałe informacje zawarte w załącznikach do regulaminu. Regulamin wraz z załącznikami udostępniony jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pod adresem: www.gdansk.wiw.gov.pl.

Każdy z podmiotów przystępujących do Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu (365kB) pdf oraz klauzuli informacyjnej (134kB) pdf .

Przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. Zał. Nr 1 – formularz ofertowy (17kB) word ,
  2. Zał. Nr 2 – oświadczenie (202kB) pdf ,
  3. oświadczenie/zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym,
  4. kopię zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu,
  5. kopię dyplomu potwierdzającego posiadane specjalizacje z zakresu medycyny weterynaryjnej
  6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w wypadku prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej; 
  7. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa   udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;
  8. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki - w przypadku Oferenta będącego spółką cywilną.
Oferty niespełniające wymogów konkursu określonych w regulaminie będą odrzucone

Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk w dniu  7 grudnia 2018 r. r. o godz.10:30.

Lokal użytkowy, którego konkurs dotyczy można oglądać w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.Dokumenty do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Łukiewska-Stojek (28 listopada 2018)
Opublikował: Wojciech Zalewski (28 listopada 2018, 12:02:15)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (28 listopada 2018, 12:32:49)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19035