W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku


ul. Na Stoku 50
80-958 Gdańsk

Tel.: (+48) 58 302-32-52
Fax: (+48) 58 302-39-62
E-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl

Serwis www: gdansk.wiw.gov.pl
ePUAP: /WIWET/SkrytkaESP/

NIP: 5830004509
Regon: 000092893

Ogłoszenie nr 137837 / 17.05.2024

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru 06.06.2024 - Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
Szczegóły
Stanowisko starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Miejsce pracy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie nr 137837 / 17.05.2024

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
80 – 958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Dołącz do nas jako:
starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:
Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Ważne do: 27 maja 2024r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • analizuje monitorowanie, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności w zakresie afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków,
 • przeprowadza kontrole Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności w zakresie afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków oraz innych chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi dochodzenia epizootyczne w ramach uczestnictwa w zespołach dochodzenia epizootycznego,
 • opracowuje i przedstawia przełożonym analizy ryzyka, plany i harmonogramy kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • przygotowuje projekty pism, decyzji oraz rozporządzeń,
 • zbiera, analizuje i weryfikuje informacje od Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • współpracuje z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami województwa pomorskiego,
 • nadzoruje prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych, rejestrów urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w zakresie czynności związanych z ochroną zdrowia zwierząt.


Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • staż pracy: co najmniej 3 lata pracy w Inspekcji Weterynaryjnej,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • prawo jady kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • znajomość ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, 
 • znajomość prawa UE w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność analizy danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
 • staż pracy: 2 lata pracy w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.


Co oferujemy

 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. .

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony https://bip.gdansk.wiw.gov.pl/artykuly/217/dokumenty-do-pobrania .
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
  I - weryfikacja formalna złożonych ofert,
  II - rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy.

Aplikuj do: 27 maja 2024r.

W formie papierowej na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50,
80 - 958 GDAŃSK

Zapraszamy

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych:
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych;
  Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Powiadom znajomego