Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Szymon Apostołowicz, Smętowo Graniczne 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (9 stycznia 2024)
Wprowadził: Kamil Jankowski (15 stycznia 2024, 12:19:50)stanowisko:

Kontroler weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności i RHD

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 8 grudnia 2023  23:59
Ogłoszenie nr 130805 / 28.11.2023

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 29


Dołącz do nas jako:
kontroler weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności i RHD w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1/1

Miejsce pracy

Tczew
ul. 30 Stycznia 29

Ważne do 8 grudnia 2023 r.


Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej określone ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pobiera próbki do badań urzędowych oraz realizuje program badań monitoringowych
 • Prowadzi postępowania administracyjno-egzekucyjne
 • Nadzoruje przestrzeganie przez kontrolowane podmioty wymaganych przepisów
 • Nadzoruje Rolniczy Handel Detaliczny
 • W wyżej wymienionym zakresie prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie średnie weterynaryjne lub inne średnie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • W związku z tym, iż w Korpusie Służby Cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Kursów lub szkolenia związane z tematyką weterynaryjną
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację

Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 Warunki pracy
 • Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
 • Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
 • Praca w godzinach: poniedziałek 8.00.-.16.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.30; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Uwaga!

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności składanych dokumentów, złożonych podpisów oraz przypominamy o konieczności wskazania numeru ogłoszenia, którego dotyczy aplikacja.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna


Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarza weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj do: 8 grudnia 2023

Aplikuj mailowo na adres: piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 130805 / 28.11.2023.
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130805" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie - sekretariat
ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew
w godzinach 7:30 - 15:30


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: tel. (58) 531 15 53 lub +48 781 691 781
lub mailowego na adres: piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie tel. (58) 531 15 53
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Marek Mróz tel. +48 605 116 147 e-mail: iod@biuropiomar.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


metryczka


Wytworzył: PLW (28 listopada 2023)
Opublikował: Wojciech Zalewski (29 listopada 2023, 15:14:13)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (15 stycznia 2024, 12:21:04)
Zmieniono: Koretka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661