Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (6 grudnia 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (23 grudnia 2022, 08:26:22)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
termin składania dokumentów: 29 listopada 2022  23:59
Ogłoszenie nr 110837 19.11.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
77-200 Miastko ul. Szkolna 1

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1/1

Miejsce pracy
ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko

Ważne do 29 listopada 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowuje programy i plany dotyczące monitoringu chorób zakaźnych zwierząt.
 • sporządza harmonogramy badań chorób zakaźnych zwierząt i kontroluje ich realizację.
 • przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby.
 • opracowuje akta szkodowe dotyczące likwidacji zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte tymi chorobami.
 • prowadzi czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • prowadzi sprawy z zakresu ochrony zwierząt.
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne.
 • nakłada i stosuje sankcje karno-administracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • opracowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • w szczególności prowadzi nadzór nad podmiotami zatwierdzonymi i zarejestrowanymi prowadzącymi wysyłki zwierząt i towarów.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym). Narzędzia pracy- komputer i sprzęt biurowy. Brak windy i podjazdów.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat.B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 29 listopada 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110837" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
ul. Szkolna 1,
77-200 Miastko

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 59 857 20 06 lub mailowego na adres: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2022.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku 77-200 Miastko, ul. Szkolna 1.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku 77-200 Miastko, ul. Szkolna 1 z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 listopada 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 listopada 2022, 08:30:04)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (23 grudnia 2022, 08:26:22)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 539