Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności przeznaczonej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. Zespół

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 29 czerwca 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 49642 z dnia 19.06.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
starszy inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności przeznaczonej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.
Zespół ds. bezpieczeństwa żywnościWYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 4
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
PRUSZCZ GDAŃSKI 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16 
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

WARUNKI PRACY
 - praca przy komputerze 
 - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych 
 - praca administracyjna i w terenie 
 - wyjazdy służbowe 
 - praca w różnych warunkach środowiskowych 

ZAKRES ZADAŃ
 - wystawianie świadectw zdrowia na żywność przeznaczoną do eksportu na rynek USA
 - kontrole żywności przeznaczonej na rynek USA, zgodnie z wymogami USA
 - kontrole podmiotów sektora produkcji żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie właściwości PLW
 - wprowadzanie danych do bazy SPIWET, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 - sporządzanie sprawozdań z zakresu bezpieczeństwa żywności
 - pobieranie próbek do badań monitoringowych w celu realizacji programu krajowego badania żywności
 - prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie decyzji administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności ( Inspekcja Weterynaryjna lub ULW)
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 - ukończenie 3-miesięcznego stażu wraz z egzaminem z zakresu: " Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju"
 - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 - znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, znajomość prawa weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich
 - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 - znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office Exel)
 - prawo jazdy kat.B
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - umiejętność pracy w zespole
 - kreatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 - kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 - kserokopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 29.06.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 16 
83-000 Pruszcz Gdański

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 tel.58/692-07-06
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl (58) 300-39-61 ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: 
 - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 - Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 czerwca 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (19 czerwca 2019, 12:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij