Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (137)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (7)

wybrany kandydat: Patrycja Marszewska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: PWLW (23 stycznia 2023)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (23 stycznia 2023, 15:05:33)stanowisko:

specjalista ds. księgowości w Zespole ds. finansowo - księgowych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 3 stycznia 2023  23:59
Ogłoszenie nr 112622 / 20.12.2022

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
80 – 958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Dołącz do nas jako:
specjalista ds. księgowości
w Zespole ds. finansowo - księgowych

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Gdańsk, ul. Kartuska 249

Ważne do 03 stycznia 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi księgowość budżetową w systemie polegającą na analitycznym ujęciu operacji gospodarczych na rachunku bankowym dotyczącym  dochodów budżetowych.
 • przygotowuje miesięczne zestawienia z zakresu dochodów budżetowych.
 • podejmuje czynności zmierzające do egzekucji administracyjnych (wystawia i wysyła upomnienia, nalicza odsetki, przygotowuje tytuły wykonawcze).
 • prowadzi w systemie komputerowym kartoteki należności z podziałem na kontrahentów i paragrafy klasyfikacji budżetowej, monitoruje należności.
 • sporządza deklarację JPK VAT.
 • dekretuje wyciągi bankowe rachunku dochodów budżetowych.
 • sporządza dowody księgowe zlecające dokonanie przelewu niewłaściwych obciążeń rachunku bankowego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • wykształcenie: wyższe.
 • doświadczenie: co najmniej 1 rok pracy w księgowości jednostek budżetowych.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
 • znajomość zasad rachunkowości.
 • dobra organizacja pracy.
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel).
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • korzystanie z pełni praw publicznych.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Co oferujemy
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne.
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy bez podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 .
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
  I - weryfikacja formalna złożonych ofert.
  II - rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 03 stycznia 2023

W formie papierowej na adres: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50, 
80 - 958 GDAŃSK
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.01.2023.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl,  tel. 58 300 39 61 .
 • Cel przetwarzania danych: 
  - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: 
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe.
  - podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
  Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych: 
  - czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (20 grudnia 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (20 grudnia 2022, 09:35:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (23 stycznia 2023, 15:05:33)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504