uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (21 września 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (21 września 2022, 14:02:54)stanowisko:

Asystent w Pracowni Patologii

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  23:59
Ogłoszenie nr 103643/ 02.08.2022

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
80 – 958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Dołącz do nas jako:
asystent
w Pracowni Patologii

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Gdańsk, ul. Kaprów 10

Ważne do: 16 sierpnia 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje badania w pracowni oraz sporządza dokumentację z badań.
 • bierze udział w walidacji/ weryfikacji metod i potwierdzaniu ważności wyników badań.
 • monitoruje stany magazynowe pracowni (odczynniki, materiały jednorazowe i wyposażenie pomiarowe).
 • realizuje założenia polityki jakości i procedur.
 • prowadzi nadzór nad wyposażeniem w pracowni.
 • przygotowuje procedury i instrukcje związane z metodami badawczymi i wyposażeniem.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe w zakresie nauk biologicznych lub chemicznych.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego.
 • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników.
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego.
 • umiejętność pracy w zespole.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • korzystanie z pełni praw publicznych.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w laboratorium.
 • specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
 • przeszkolenie w zakresie Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 17025.

Co oferujemy
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne.
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca w laboratorium, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych, praca z materiałem zakaźnym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
  I - weryfikacja formalna złożonych ofert,
  II - rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Aplikuj do: 16 sierpnia 2022

W formie papierowej na adres: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50, 
80 - 958 GDAŃSK
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2022.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl,  tel. 58 300 39 61 .
 • Cel przetwarzania danych:
  - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  - podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
  Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  - czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (2 sierpnia 2022, 10:18:42)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (21 września 2022, 14:02:54)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 712