Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (4 lipca 2023)
Wprowadził: Kamil Jankowski (13 lipca 2023, 11:49:53)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zdrowia zwierząt w dziale ds. zdrowia i ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
termin składania dokumentów: 16 czerwca 2023  23:59
Ogłoszenie nr 121616 / 30.05.2023 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański ul. Tczewska 25

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zdrowia zwierząt w dziale ds. zdrowia i ochrony zdrowia zwierząt

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1/1

Miejsce pracy
Starogard Gdański
ul. Tczewska 25

Ważne do 16 czerwca 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt.
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt.
 • wykonywanie czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, rejestrów.
 • prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych.
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami.
 • Organizacja szkoleń, bieżąca pomoc dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących działalność podlegającą nadzorowi IW.
 • certyfikowanie przesyłek do UE i krajów trzecich.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.
 • obsługa komputera.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”).
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Miejsce do odświeżenia się.
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  INNE INFORMACJE: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664
  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  Test / rozmowa rekrutacyjna.

  Pracę możesz rozpocząć od: 2023-07-01.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 16 czerwca 2023 

Aplikuj mailowo na adres: j.anhalt@gdansk.wiw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 121616 / 30.05.2023 Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121616" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. 
ul. Tczewska 25, 
83-200 Starogard Gd.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 602-371-664 lub mailowego na adres: j.anhalt@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2023.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gdański tel. 58-56-230-77, e-mail:piwstar@gdansk.wiw.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodstar@gdansk.wiw.gov.pl, ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gdański tel. 58-56-230-77.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim, pracownik kadr, sekretarz kierownika jednostki.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (30 maja 2023)
Opublikował: Kamil Jankowski (30 maja 2023, 12:57:19)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (13 lipca 2023, 11:49:53)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537