Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

uzasadnienie wyboru: anulowano nabór


Wytworzył: PLW (26 stycznia 2023)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (26 stycznia 2023, 10:27:48)stanowisko:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

miejsce pracy: Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
termin składania dokumentów: 10 lutego 2023  23:59
Ogłoszenie nr 113477 / 09.01.2023

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
76-200 Słupsk ul. Armii Krajowej 29

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Słupsk
ul. Armii Krajowej 29

Ważne do 10 lutego 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Rejestruje i wyrejestrowuje podmioty będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Kontroluje podmioty znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Zwalcza choroby zakaźne zwierząt.
 • Realizuje program badań monitoringowych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych zwierząt łącznie z przygotowaniem dokumentacji tematycznej.
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt.
 • Nadzoruje obrót, handel, import i eksport zwierząt oraz materiału biologicznego.
 • Sporządza sprawozdawczość.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt, rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Specjalizacja z zakresu "Epizootiologia i administracja weterynaryjna".

Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
 • Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.
 • Stanowisko pracy usytuowane w jednopiętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Brak windy i innych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami - wąskie schody i korytarze, drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.
 • Toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy - drukarka, niszczarka.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  - weryfikacja formalna złożonych ofert,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP.
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 10 lutego 2023

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113477" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 59 84 23 107, 59 84 25 185 wew. 40 lub mailowego na adres: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
 • Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.piw.slupsk.pl.
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2023.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, adres kontaktowy e-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 59 842 51 85, +48 59 842 31 07 lub fax +48 59 727 32 47.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Słupsku: e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (9 stycznia 2023)
Opublikował: Kamil Jankowski (9 stycznia 2023, 09:08:43)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (26 stycznia 2023, 10:27:48)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410