Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

wybrany kandydat: Łukasz Walter, Straszyn 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (13 października 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (13 października 2022, 11:37:41)stanowisko:

Radca Prawny Do spraw: do spraw obsługi prawnej samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 30 września 2022  23:59
Ogłoszenie nr 106489 / 19.09.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański Ul. Tczewska 28

Dołącz do nas jako:
Radca Prawny
Do spraw: do spraw obsługi prawnej samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 0,5

Miejsce pracy
Nowy Dwór Gdański
Ul. Tczewska 28

Ważne do 30 sierpnia 2022 r.

Wynagrodzenie zasadnicze: około 2400,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, w tym również zastępstwo procesowe.
 • Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Inspektorat oraz upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa w zakresie działania Inspektoratu.
 • Rozpatrywanie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu skarg i wniosków.
 • Opracowywanie projektów rozwiązań organizacyjnych określających organizację i funkcjonowanie Inspektoratu a także przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie.
 • Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego leżącego w kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii i w zakresie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata doświadczenie w pracy radcy prawnego.
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
 • Samodzielność, umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji, dyspozycyjność, staranność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy w administracji.
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego.
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego.
 • rzetelność , komunikatywność.

Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”).
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu i poza siedzibą.  Wyjazdy służbowe. Udział w szkoleniach. Praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych. Inspektorat mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)..
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)..
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert..
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia..
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy..
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów..

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
  rozmowa kwalifikacyjna.
  Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-15.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Wpis na listę radców prawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Aplikuj do: 30 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106489" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
Tczewska 28
82-100 Nowy Dwór Gdańskim

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: /55/ 247-26-35 lub mailowego na adres: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Kontakt: email: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Administrator może udostępniać Pana(ni) dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 września 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (19 września 2022, 09:34:25)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (13 października 2022, 11:37:41)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 540