Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: Brak ofert kandydatek/kandydatów


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (25 marca 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (26 marca 2019, 09:55:06)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
termin składania dokumentów: 22 marca 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 43155 z dnia 20.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
SŁUPSK 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SŁUPSKU


WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

ZAKRES ZADAŃ
 - Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami weterynaryjnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i transportem środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 - Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu, eksporcie i imporcie.
 - Sporządzanie i realizacja planów badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Sporządzanie i realizacja rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Wystawianie świadectw zdrowia.
 - Prowadzenie postępowań mandatowych oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów.
 - Prowadzenie systemu RASFF na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 - Współpraca z innymi Instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość ustawy o IW oraz wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2019
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku 
ul. Armii Krajowej 29 
76-200 Słupsk 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta pracy - nr ogłoszenia ..."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk. Numer tel.: 59 84 23 107, 59 84 25 185. Numer fax: 59 72 73 247. Email: piwslup@gdansk.wiw,gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl , telefonicznie (58) 300-39-61, listownie na adres: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być przekazywane: 1. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 2. Podmiotom współpracującym z PIW Słupsk w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW Słupsk w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem). 
Dokumenty kandydatów/tek (z wyłączeniem dokumentów kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (20 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (20 lutego 2019, 08:35:15)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (26 marca 2019, 09:55:06)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 683