Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Aleksandra Myszk, Nowa Wieś Lęborska 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (18 października 2018)
Wprowadził: Kamil Jankowski (18 października 2018, 11:20:56)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji w zespole ds. pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
termin składania dokumentów: 12 października 2018  23:59Ogłoszenie o naborze NR 35057 z dnia 29.09.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
LĘBORK 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. WETERYNARYJNA 1 
84-300 LĘBORK

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. WETERYNARYJNA 1 
84-300 LĘBORK 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie)-praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 
Stres związany z obsługą petentów oraz przeprowadzaniem kontroli. 
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych. 
Kontakt z materiałem biologicznym. 
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ
 - Kontrolowanie i nadzorowanie podmiotów zajmujących się obrotem paszami, zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 - Pobieranie prób pasz do badań monitoringowych
 - Przygotowanie projektów decyzji i zaleceń pokontrolnych
 - Wystawianie świadectw weterynaryjnych na pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 - Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej
 - Prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów
 - Współpraca w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z innymi Inspekcjami, służbami i instytucjami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 - prawo jazdy kat. B
 - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisów weterynaryjnych z zakresu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz postępowania administracyjnego
 - Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 - Umiejętność obsługi komputera
 - Umiejętność pracy w zespole
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 - kserokopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku 
ul. Weterynaryjna 1 
84-300 Lębork 
Sekretariat na parterze 

z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora ds. pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU UL. WETERYNARYJNA 1, 84-300 LĘBORK
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel.: 583003961, listownie: Inspektor Ochrony Danych ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z PIW Lębork w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe .
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem-" Nabór na stanowisko inspektora ds. pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku". 
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść załączonych do dokumentów oświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kopie dokumentów dołączone do złożonej aplikacji powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą z klauzulą potwierdzającą zgodność kopii z oryginałem. 
Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełnią wymagania formalne, lecz nie zostaną zatrudnione będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna, a następnie przekazane do składnicy akt. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w PIW Lębork przez okres 7 dni od dnia zakończenia naboru- mogą być w tym okresie osobiście przez te osoby odebrane. W przypadku nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. 
Jednostka nasza jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Do złożonej oferty należy dołączyć następującą zgodę: 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lęborku , ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko INSPEKTORA DS. PASZ I UTYLIZACJI. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. W przypadku podania dodatkowych danych, które wykraczają ponad te określone przepisami prawa pracy, w tym udostępnienie wizerunku, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.


WZORY OŚWIADCZEŃ:
- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (29 września 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (2 października 2018, 09:35:35)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (18 października 2018, 11:20:56)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij