Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
termin składania dokumentów: 12 października 2018  23:59



Ogłoszenie o naborze NR 34770 z dnia 26.09.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
ds. zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
STAROGARD GDAŃSKI

ADRES URZĘDU:
UL. TCZEWSKA 25, 83-200 STAROGARD GD.


WARUNKI PRACY
 Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. 
 Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 - Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym,w tym szczególnie ASF oraz innych,
 - Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 - Planowanie ,nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 - Przygotowywanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego,
 - Prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania,
 - Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań,
 - Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 - Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
 - Kontrole warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 - Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 - obsługa komputera
 - prawo jazdy kat. B
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy, komunikatywność, zdolność oceny zagrożenia
 - Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - ksero prawa wykonywania zawodu
 - ksero prawo jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. 
ul. Tczewska 25
83-200 Starogard Gd. 
tel. 58 56 230-77

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd., tel. 58-56-230-77
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: po przez e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58-300-39-61, listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

INNE INFORMACJE: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej



Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (26 września 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (26 września 2018, 09:11:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij