Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

uzasadnienie wyboru: brak ofert kandydatek/kandydatów


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (17 października 2018)
Wprowadził: Kamil Jankowski (18 października 2018, 11:22:24)stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
termin składania dokumentów: 12 października 2018  23:59Ogłoszenie o naborze NR 34450 z dnia 20.09.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
LĘBORK 
LĘBORK I TEREN POWIATU LĘBORSKIEGO

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. WETERYNARYJNA 1 
84-300 LĘBORK


WARUNKI PRACY:
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie)-praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 
Stres związany z obsługą petentów oraz przeprowadzaniem kontroli. 
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych. 
Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi. 
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ
 - Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru
 - Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów
 - Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 - Realizacja programu badań monitoringowych
 - Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 - Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 - Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 - Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 - Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 - Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie
 - Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 - Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - prawo jazdy kat. B
 - Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 - Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 - Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE
 - Umiejętność pracy w zespole
 - Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - Kserokopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku 
ul. Weterynaryjna 1 
84-300 Lębork 
Sekretariat na parterze 

z dopiskiem "Rekrutacja bezpieczeństwo żywności"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU UL. WETERYNARYJNA 1, 84-300 LĘBORK
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel.: 583003961, listownie: Inspektor Ochrony Danych ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z PIW Lębork w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną 

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem-" Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku". 
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść załączonych do dokumentów oświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kopie dokumentów dołączone do złożonej aplikacji powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą z klauzulą potwierdzającą zgodność kopii z oryginałem. 
Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełnią wymagania formalne, lecz nie zostaną zatrudnione będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna, a następnie przekazane do składnicy akt. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w PIW Lębork przez okres 7 dni od dnia zakończenia naboru- mogą być w tym okresie osobiście przez te osoby odebrane. W przypadku nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. 
Jednostka nasza jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Do złożonej oferty należy dołączyć następującą zgodę: 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lęborku , ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. W przypadku podania dodatkowych danych, które wykraczają ponad te określone przepisami prawa pracy, w tym udostępnienie wizerunku, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (20 września 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 września 2018, 14:34:48)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (18 października 2018, 11:22:24)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij