Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (9 października 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (9 października 2019, 14:21:19)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: ds. ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 30 września 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 54043  z dnia 11.09.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
NOWY DWÓR GDAŃSKI 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. TCZEWSKA 28
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI


WARUNKI PRACY
  Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne,
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 - prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;
 - prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 - kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności oraz minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 - kontrola bezpieczeństwa i przestrzegania wymogów weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego – miejsca pozyskiwania mleka, które jest wprowadzane do obrotu;
 - współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z instytucjami i organizacjami krajowymi na rzecz ochrony zwierząt;
 - prowadzenie postępowania mandatowego, administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 - Rzetelność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 - Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 - Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia zaświadczenia Izby Lekarsko-weterynaryjnej potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Kopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 28
82-100 Nowy Dwór Gdańskim

z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Tczewska 28.
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl , - telefonicznie (58) 300-39-61, - listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z WIW Gdańsk w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -prawne, doradcze oraz wspierające WIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska 28 , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko…………….. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (55) 247-26-35.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (11 września 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (12 września 2019, 14:03:35)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (9 października 2019, 14:21:19)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411