Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Zuzanna Poleska-Muchlado, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (29 kwietnia 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (29 kwietnia 2019, 12:51:11)stanowisko:

kierownik pracowni Punkt Przyjęcia Próbek

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 29 marca 2019  23:59Ogłoszenie o naborze nr 44699 z dnia 19.03.2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
kierownik pracowni 
Punkt Przyjęcia Próbek

Wymiar etatu: 1/1
Dodatkowe: ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk 

ADRES URZĘDU:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kartuska 249
80 – 125 Gdańsk

WARUNKI PRACY
praca w laboratorium przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników biologicznych, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po jednym stopniu, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. 

ZAKRES ZADAŃ 
 - nadzorowanie i koordynowanie prac Punktu Przyjęć Próbek,
 - dokonywanie przeglądu zleceń na wykonanie badania,
 - nadzorowanie poprawności przyjmowania próbek do badań oraz ich rejestracji,
 - zapewnienie prawidłowego oznakowania próbek do badań, 
 - realizowanie założeń polityki jakości i procedur,
 - prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - wykształcenie: wyższe weterynaryjne, wyższe chemiczne, wyższe biologiczne
 - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, 
 - znajomość technik laboratoryjnych, 
 - przeszkolenie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 17025,
 - umiejętność kierowania zespołem,
 - umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 - posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 - korzystanie z pełni praw publicznych,
 - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

WYMAGANIA DODATKOWE 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV/ list motywacyjny,
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, 
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego, 
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, 

TERMINY I  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 29 marca 2019 r.
 - Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 - Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl
tel. 58 300 39 61
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.
   

Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (19 marca 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (19 marca 2019, 09:47:52)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (29 kwietnia 2019, 12:51:11)
Zmieniono: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij