Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (7)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (68)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Andrzej Stryszak, Gdynia 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (14 października 2019)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (14 października 2019, 10:51:04)stanowisko:

starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Chorób Ryb

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 września 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 53765 z dnia 06.09.2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Pracownia Chorób Ryb


WYMIAR ETATU: 2/5
STANOWISKA: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
GDAŃSK 

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ 
UL. KARTUSKA 249 
80 – 125 GDAŃSK 

ADRES URZĘDU:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. NA STOKU 50 
80 - 958 GDAŃSK 


WARUNKI PRACY
praca w laboratorium przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych, praca z materiałem zakaźnym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ
 - wykonywanie badań zgodnie z procedurami i instrukcjami,
 - przygotowywanie dokumentacji dla poszczególnych etapów badań,
 - monitorowanie stanów magazynowych pracowni
 - realizowanie założeń polityki jakości i procedur,
 - prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym pracowni,
 - udział w procesie walidacji i sterowania jakością badań,
 - przygotowywanie procedur i instrukcji związanych z metodami badawczymi i wyposażeniem

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 - znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 - znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 - umiejętność pracy w zespole,
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w laboratorium
 - specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
 - przeszkolenie w zakresie Zarządzania Jakością wg normy ISO 17025,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 16.09.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80 - 958 GDAŃSK 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61
 - Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 - Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43. 

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (6 września 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (6 września 2019, 09:43:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (14 października 2019, 10:51:04)
Zmieniono: Wstawienie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281