Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (7)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (52)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (13 sierpnia 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (13 sierpnia 2019, 13:56:42)stanowisko:

Kierowca samochodu osobowego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej
termin składania dokumentów: 29 lipca 2019  23:59Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
kierowca samochodu osobowego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
w Gdańsku

Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk

ADRES URZĘDU:
Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Kaprów 10
80 – 316 Gdańsk


WARUNKI PRACY

prowadzenie pojazdów służbowych do 3,5 t, większa część czasu pracy realizowana jest w kabinie pojazdu, zagrożenia związane z długim pozostawaniem w pozycji siedzącej, drganiami, zmiennymi warunkami klimatycznymi w kabinie i na zewnątrz pojazdu, zagrożenia związane z ruchem drogowym oraz uciążliwościami wywołanymi hałasem ulicznym oraz złymi warunkami atmosferycznymi i drogowymi, monotonia rutynowych czynności przy jednoczesnym skupieniu uwagi na warunkach drogowych

ZAKRES ZADAŃ
 • kierowanie samochodem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami,
 • ewidencjonowanie przejazdów samochodów służbowych na kartach drogowych w zakresie godzin pracy, przebiegu pojazdu i ilości tankowanego paliwa,
 • wykonywanie wszystkich wymaganych czynności związanych z obsługa codzienną samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, w tym dbanie o ich należyty stan techniczny, czystość i porządek,
 • sprawdzanie przed wyjazdem stanu technicznego pojazdów służbowych,
 • przestrzeganie terminów wykonania obsług technicznych, przeglądów i wymian olejów i płynów w pojazdach służbowych,
 • usuwanie na bieżąco drobnych usterek w pojazdach służbowych zauważonych w trakcie ich eksploatacji,
 • transport dokumentów i materiałów pomiędzy Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, a siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku,
 • transport próbek i innych materiałów do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach lub innych ośrodków,
 • transport osób, zgodnie ze zleceniami wyjazdów służbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: zawodowe
 • posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B min. 5 lat,
 • znajomość przepisów prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość topografii miasta Gdańska i województwa pomorskiego,
 • ogólna wiedza dotycząca budowy i zasad eksploatacji samochodu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumenty prawa jazdy kat. B,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 29 lipca 2019r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl,
tel. 58 300 39 61

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23.
Za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (18 lipca 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (18 lipca 2019, 13:20:05)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (13 sierpnia 2019, 13:56:42)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij