Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 31 maja 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 47456 z dnia 15.05.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KARTUZY 

ADRES URZĘDU:
83-300 KARTUZY, UL. SŁONECZNA 1


WARUNKI PRACY
 - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, 
 - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
 - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe,

ZAKRES ZADAŃ
 - przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
 - prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 - organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: 
a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
 - badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 - opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 - prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 - prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość przepisów weterynaryjnych
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 
83-300 Kartuzy 
ul. Słoneczna 1 

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt" 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681-10-15
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (15 maja 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (15 maja 2019, 08:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237