Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 15 maja 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 46904 z dnia 30.04.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KARTUZY 

ADRES URZĘDU:
83-300 KARTUZY, UL. SŁONECZNA 1


WARUNKI PRACY
 - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
 - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe,

ZAKRES ZADAŃ
 - prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów;
 - kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 - realizacja programu badań monitoringowych
 - pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 - wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 - przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 - współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 - umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, w tym MS Office,
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2019
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 
83-300 Kartuzy 
ul. Słoneczna 1 

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - Inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681-10-15
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (30 kwietnia 2019, 08:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242