Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

inspektor weterynaryjny Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 26 kwietnia 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 46314 z dnia 17.04.2019  r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, Zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
GDAŃSK 

BIURO W GDAŃSKU 
UL.KARTUSKA 249

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI


WARUNKI PRACY
 - praca administracyjna w siedzibie urzędu 
 - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu 
 - wyjazdy służbowe 
 - biuro znajduję się na piętrze bez windy 
 - praca przy komputerze 
 - brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ
 - wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 - prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 - nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone
 - nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 - nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt
 - prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 - zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym
 - kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 - prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 - wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne (zootechnika)
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych prawa krajowego i prawa UE
 - prawo jazdy kat.B
 - znajomość obsługi komputera
 - umiejętność interpretacji przepisów prawa
 - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym ( angielski, niemiecki)
 - udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną
 - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 - umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 - kopia prawa jazdy kat.B
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim 
Ul. Wojska Polskiego 16, 
83-000 Pruszcz Gdański

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 tel.58/692-07-06
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl (58) 300-39-61 ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (18 kwietnia 2019, 14:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232