Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

sekretarz kierownika jednostki dział administracyjny

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
termin składania dokumentów: 12 kwietnia 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 45501 z dnia 02.04.2019  r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
sekretarz kierownika jednostki
dział administracyjny


WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, Zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
STAROGARD GDAŃSKI
 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII, 
UL. TCZEWSKA 25, 
83-200 STAROGARD GD.


WARUNKI PRACY
 - Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie. Udział w szkoleniach. 
 - Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - Obsługa techniczna sekretariatu (połączenia telefoniczne, obsługa faxu , przyjmowanie i podział korespondencji, pisanie pism urzędowych),
 - Prowadzenie dokumentacji Inspektoratu zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 - Wystawianie i ewidencja delegacji służbowych,
 - Obsługa poczty elektronicznej,
 - Prowadzenie dziennika korespondencji,
 - Prowadzenie archiwum zakładowego,
 - Rejestrowanie spraw do załatwienia i informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 - Obsługa organizacyjna narad,
 - Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych działów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 - Prowadzenie rejestru i sprawozdawczości mandatów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: średnie
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub na kierunku administracyjny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.04.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd.,
 ul. Tczewska 25, 
83-200 Starogard Gd.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd., ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd., tel. 58-56-230-77
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58-300-39-61, listownie:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdański, ul. Na Stoku 50, 80-985 Gdańsk
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd., komórka kadrowa
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (2 kwietnia 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (2 kwietnia 2019, 11:26:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493