Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (7 maja 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (7 maja 2019, 10:36:47)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
termin składania dokumentów: 6 maja 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 45151 z dnia 26.03.2019  r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku


WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
SŁUPSK
 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SŁUPSKU


WARUNKI PRACY
 - Praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

ZAKRES ZADAŃ
 - Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami weterynaryjnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i transportem środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 - Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu, eksporcie i imporcie.
 - Sporządzanie i realizacja planów badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Sporządzanie i realizacja rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Wystawianie świadectw zdrowia.
 - Prowadzenie postępowań mandatowych oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów.
 - Prowadzenie systemu RASFF na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 - Współpraca z innymi Instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość ustawy o IW oraz wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 06.05.2019
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku 
ul. Armii Krajowej 29 
76-200 Słupsk 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta pracy - nr ogłoszenia ..."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku jest Powiatowy lekarz Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk. Numer tel. : 59 84 23 107, 59 84 25 185. Numer fax: 59 72 73 247. E-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: ido@gdansk.wiw.gov.pl, telefonicznie: 58 300 39 61, listownie na adres: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być przekazywane: 1. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 2. Podmiotom współpracującym z PIWet Słupsk w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIWet Słupsk w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zwierających dane osobowe.
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dobrowolne podanie w ofercie adresu e-mail i kontaktowego numeru telefonu. 
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru. 
Dokumenty kandydatów/tek (z wyłączeniem dokumentów kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (26 marca 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (26 marca 2019, 09:53:44)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (7 maja 2019, 10:36:47)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij