Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

uzasadnienie wyboru: Brak ofert kandydatek/kandydatów


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 lutego 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (19 lutego 2019, 11:50:01)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
termin składania dokumentów: 8 lutego 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 41269 z dnia 19.01.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WEJHEROWO 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. CHOPINA 11 
84-200 WEJHEROWO

WARUNKI PRACY
 - praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

ZAKRES ZADAŃ
 - prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów;
 - kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 - realizacja programu badań monitoringowych,
 - pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 - wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,
 - przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 - współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - prawo jazdy kat. B,
 - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 - znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 - znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 - umiejętność obsługi komputera,
 - umiejętność pracy w zespole;
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - kserokopia prawa jazdy,
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony: www.piwwejherowo.bip2.pl)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 08.02.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Chopina 11 
84-200 Wejherowo

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo tel. 58 672 18 60
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: Należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: -przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl, telefonicznie (58) 300-39-61, listownie na adres: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane : podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z PIW Wejherowo w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne - w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające WIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe - związane z utylizacją dokumentacji oraz inny nośników zawierających dane osobowe.
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony http://www.piwwejherowo.bip2.pl 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. 
Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60, 660730437.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 stycznia 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 stycznia 2019, 12:08:27)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (19 lutego 2019, 11:50:01)
Zmieniono: Informacja o wynikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699