Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Szymon Król, Elbląg 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (23 października 2018)
Wprowadził: Kamil Jankowski (23 października 2018, 13:48:55)stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 12 października 2018  23:59Ogłoszenie o naborze NR 35060 z dnia 01.10.2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
NOWY DWÓR GDAŃSKI

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. TCZEWSKA 28 
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

WARUNKI PRACY:
Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne, 
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych 

ZAKRES ZADAŃ
 - Kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 - Kontrola i zwalczanie zoonoz i wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych
 - Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanymi podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną, w tym prowadzenie rejestrów i wykazów
 - Kontrola zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych oraz zwierząt w handlu i wywozie w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu -wystawianie świadectw zdrowia
 - Kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu oraz przesyłek zwierząt i materiału biologicznego w miejscu przeznaczenia
 - Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystania materiału biologicznego, jak również prowadzenie punktów kopulacyjnych
 - Prowadzenie rejestru i kontrola osób wyznaczonych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 - Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 - Rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 - Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 - Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego
 - Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 - Komunikatywność , dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia zaświadczenia Izby Lekarsko-weterynaryjnej potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Kopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Tczewska 28 
82-100 Nowy Dwór Gdańskim 
z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia" 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych : - przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl , - telefonicznie (58) 300-39-61, - listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Podstawa i cel przetwarzania danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. Przekazywanie danych Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z PIW Nowy Dwór Gdański w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -Prawne, doradcze oraz wspierające WIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe Zakres przetwarzanych danych Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon). W zależności od podstaw przetwarzania danych, w tym udzielonej zgody, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach: Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności. Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW. Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje. Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zbierania zgody wskazującej odrębny cel przetwarzania. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. a)Do czasu wycofania udzielanych zgód Przekazywanie danych poza Unie Europejską. Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską. Profilowanie PIW Nowy Dwór Gdański nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania. Uprawnienia osób których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, posiadają Państwo prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko…………….. 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (55) 247-26-35. 

WZORY OŚWIADCZEŃ:


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (1 października 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (1 października 2018, 12:39:52)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (23 października 2018, 13:48:55)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 343

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij