Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (7 grudnia 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (7 grudnia 2022, 12:38:01)stanowisko:

Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 5 grudnia 2022  23:59
Ogłoszenie nr 111171 / 25.11.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański Ul. Tczewska 28

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Nowy Dwór Gdański
Ul. Tczewska 28

Ważne do 5 grudnia 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi rejestr i kontroluje zakłady prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.
 • prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów.
 • kontroluje podmioty nadzorowane w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • prowadzi kontrolę przestrzegania warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych.
 • kontroluje gospodarstwa rolne produkujące mleko surowe do skupu i przetwórstwa.
 • prowadzi monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności.
 • planuje i pobiera próby do badań i do celów diagnostycznych.
 • kontroluje handel i wywóz mięsa oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso.
 • sporządza plany, raporty i sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa żywności.
 • sprawuje kontrolę nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej.
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)..
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Rzetelność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • Wykształcenie: wyższe specjalizacja z zakresu higieny żywności.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, jazda samochodem do celów służbowych, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami-narażenie na czynniki zoonotyczne. Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu. Inspektorat mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiedniego dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Inspektorat zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.

  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  rozmowa kwalifikacyjna.

  Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-01.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Aplikuj do: 5 grudnia 2022 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111171" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Tczewska 28
82-100 Nowy Dwór Gdański

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: /55/ 247-26-35 lub mailowego na adres: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2022.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Kontakt: email: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Administrator może udostępniać Pana(ni) dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (25 listopada 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (25 listopada 2022, 08:44:23)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (7 grudnia 2022, 12:38:01)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221