Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

wybrany kandydat: Anna Pionk, Wejherowo 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (3 grudnia 2021)
Wprowadził: Kamil Jankowski (28 stycznia 2022, 10:02:53)stanowisko:

Specjalista Do spraw: księgowości w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
termin składania dokumentów: 29 listopada 2021  23:59
Ogłoszenie nr 87933 / 19.11.2021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
84-200 Wejherowo ul. Chopina 11

Dołącz do nas jako:
Specjalista Do spraw: księgowości w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1


Miejsce pracy
Wejherowo 
ul. Chopina 11

Ważne do 19 listopada 2021 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • weryfikuje prawidłowość dekretacji dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządza sprawozdania budżetowe PIW i wprowadza je do informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor,
 • wprowadza do programu finansowo-księgowego dowody księgowe,
 • przyjmuje gotówkę i terminowo przekazuje ją do banku,
 • prowadzi sprawy kadrowe i socjalne, w tym akta osobowe,
 • rozlicza rachunkowo zadania wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii,
 • sporządza i terminowo przekazuje dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego,
 • sporządza zestawienia danych niezbędnych do ustalenia wykonania wydatków w ramach przyznanych środków z rezerw celowych,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w księgowości jednostek budżetowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • znajomość programu Subiekt, Rewizor oraz Gratyfikant,
 • obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz aplikacji bankowości elektronicznej NBP,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne;
Co oferujemy
 • Stołówka pracownicza,
 • Miejsce do odświeżenia się,
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony http://www.piwwejherowo.bip2.pl Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60, 660730437.
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-12-06

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

Aplikuj do 29 listopada 2021

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58)6721860
lub mailowego na adres: ksiegowosc@piwwejherowo.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: przez email: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane : podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z PIW Wejherowo w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne - w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe - związane z utylizacją dokumentacji oraz inny nośników zawierających dane osobowe.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 listopada 2021)
Opublikował: Kamil Jankowski (19 listopada 2021, 11:47:03)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (28 stycznia 2022, 10:02:53)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 736