Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

wybrany kandydat: Krzysztof Prokop, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: PLW (12 listopada 2021)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (12 listopada 2021, 14:55:52)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 31 października 2021  23:59
Ogłoszenie nr 86243 / 20.10.2021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 
83-300 Kartuzy ul. Słoneczna 1

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Inne: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce pracy:
Kartuzy, ul. Słoneczna 1

Ważne do: 31 października 2021 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 - przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
 - prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 - organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: 
a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
 - badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 - opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 - prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 - prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość przepisów weterynaryjnych
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
 - Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 - Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 
Dostępność 
 - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 - Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy,
 - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
 - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, 
 
Dodatkowe informacje:
 - Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 - Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 - Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do 31 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86243" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt"

 - Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2021
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl 

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 25 681 10 15
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (20 października 2021)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 października 2021, 13:09:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (12 listopada 2021, 14:55:52)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622