Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: PLW (10 września 2021)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (14 września 2021, 09:43:20)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności oraz pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
termin składania dokumentów: 27 sierpnia 2021  23:59
Ogłoszenie nr 82708/ 11.08.2021
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
84-200 Wejherowo ul. Chopina 11

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności oraz pasz i utylizacji

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce pracy:
Wejherowo
ul. Chopina 11

Ważne do: 27 sierpnia 2021 r.

Czym będziesz się zajmować osoba na tym stanowisku:
 - prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków
i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów oraz kolagenu, żywności złożonej, transportem i/lub dystrybucją żywności pochodzenia zwierzęcego
 - kontroluje przestrzeganie wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych;
 - pobiera próbki do programu badań w ramach monitorowania zagrożeń mikrobiologicznych
i chemicznych w żywności;
 - kontroluje prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii;
 - prowadzi postępowania administracyjne związane z prowadzonym nadzorem nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego;
 - przeprowadza postępowania mandatowe oraz przygotowuje wnioski do odpowiednich sądów
i prokuratur;
 - współpracuje w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 - wystawia świadectwa zdrowia dla żywności pochodzenia zwierzęcego eksportowanej do państw trzecich;
 - prowadzi sprawozdawczość w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego;

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 - Wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - Prawo jazdy kat. B,
 - Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 - Znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 - Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 - Umiejętność obsługi komputera,
 - Umiejętność pracy w zespole;
 - Znajomość technologii przetwórstwa żywności;
 - Umiejętność redagowania pism urzędowych;
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
 - Stołówka pracownicza
 - Miejsce do odświeżenia się
 - Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 - Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 - Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność 
 - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 - Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Warunki pracy
Praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Dodatkowe informacje
 - Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 - Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 - Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 - Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 - Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 - Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 - Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 - Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 - Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 - Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony www.piwwejherowo.bip2.pl
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans
i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 6721860, 660730437.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-09-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 - CV
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 - oświadczenie dot. posiadanego prawa jazdy,
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony: www.piwwejherowo.bip2.pl)

Aplikuj do: 27 sierpnia 2021
W formie papierowej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58)672-18-60 lub mailowego na adres: ksiegowosc@piwwejherowo.pl
 - Dokumenty należy złożyć do: 27.08.2021
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych
w naborze

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: przez email: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane : podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z PIW Wejherowo w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne - w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające WIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe - związane z utylizacją dokumentacji oraz inny nośników zawierających dane osobowe.
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221
Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (11 sierpnia 2021)
Opublikował: Kamil Jankowski (11 sierpnia 2021, 13:38:27)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (14 września 2021, 09:43:20)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354