Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (13 listopada 2020)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (13 listopada 2020, 14:24:06)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 6 listopada 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 70503 z dnia 27.10.2020 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kartuzy
ul. Słoneczna 1

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1


Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 - przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
 - prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 - organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:
a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
 - badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 - opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 - prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 - prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 - wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Kogo poszukujemy:
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość przepisów weterynaryjnych
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy:
 - Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostępność:
 - Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:
 - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe,

Dodatkowe informacje:
 - Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 - Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracę możesz rozpocząć od: 2020-11-16

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do: 6 listopada 2020
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70503" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt"

 - Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2020
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach tel 58 681 10 15
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel 58 681 10 15
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221
2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (27 października 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (27 października 2020, 12:35:50)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (13 listopada 2020, 14:24:06)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428