Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 25 lipca 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze nr 65765 z dnia 15.07.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Dodatkowe: pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Biuro Gdańsk , ul. Kartuska 249

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
Ul. Wojska Polskiego 16,
83-000 Pruszcz Gdański


WARUNKI PRACY

- praca administracyjna w siedzibie urzędu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
- wyjazdy służbowe
- biuro znajduję się na piętrze, bez windy
- praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu pasz i utylizacji
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych, pobieranie próbek
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z wykonywania zadań
 • nadzorowanie podmiotów wytwarzających i stosujących pasze
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • kontrola w zakresie zbierania, transportowania, przetwarzania uppz
 • kontrola podmiotów wykorzystujących uppz
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne z zakresu spraw należących do działań IW
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, prawa weterynaryjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o paszach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  Ul. Wojska Polskiego 16,
  83-000 Pruszcz Gdański
  z dopiskiem- Oferta zatrudnienia- Inspektor ds. pasz i utylizacji

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, tel.58/692-07-06
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodprus@gdansk.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (15 lipca 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (15 lipca 2020, 11:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308