Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w dziale bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 26 marca 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 62435 z dnia 13.03.2020 r. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w dziale bezpieczeństwa żywności

WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
TCZEW

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W TCZEWIE
UL. 30 STYCZNIA 29,
83-110 TCZEW

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu.
Wyjazdy służbowe oraz udział w szkoleniach i konferencjach.
Reprezentacja urzędu.
Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy.
Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy tj. komputer, urządzenia pomiarowe, telefon oraz drukarka.

ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
- przeprowadzanie kontroli podmiotów zarejestrowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego
- weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
- kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
- nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
- monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
- pobieranie próbek do badań
- kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
- kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni
- sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
- prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawnymi nadzorami
- współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu tczewskiego, w zakresie podmiotów nadzorowanych
- przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na terenie powiatu tczewskiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- prawo jazdy kat. b
- prawo wykonywania zawodu
- znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania
- biegła znajomość obsługi komputera
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2020
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie,
ul. 30 Stycznia 29,
83-110 Tczew
w godzinach 7:30 - 15:30

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Tutaj możesz się zapoznać z naszą Polityką Ochrony Danych oraz klauzulami informacyjnymi.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Termin składania dokumentów:
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W CV należy zawrzeć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Przy podjęciu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie istnieje możliwość wynajęcia mieszkania służbowego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
- Oświadczenie o obywatelstwie
- Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświasdczenie o posiadaniu prawa jazdy
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (13 marca 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (13 marca 2020, 14:08:14)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (20 kwietnia 2022, 08:30:09)
Zmieniono: Termin składania ofert minął

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14153