Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Jacek Mariusz Machoń, Nosalin 
uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (10 marca 2020)
Wprowadził: Kamil Jankowski (10 marca 2020, 12:06:56)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  23:59Ogłoszenie o naborze NR 59482 z dnia 10.01.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku


WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
SŁUPSK

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SŁUPSKU


WARUNKI PRACY
  Praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

ZAKRES ZADAŃ
 - Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami weterynaryjnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i transportem środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 - Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu, eksporcie i imporcie.
 - Sporządzanie i realizacja planów badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Sporządzanie i realizacja rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 - Wystawianie świadectw zdrowia.
 - Prowadzenie postępowań mandatowych oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów.
 - Prowadzenie systemu RASFF na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 - Współpraca z innymi Instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość ustawy o IW oraz wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2020
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta pracy - nr ogłoszenia ..."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, adres kontaktowy e-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 59 842 51 85, 842 31 07 lub fax +48 59 727 32 47.
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Słupsku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 - Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe; - podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (10 stycznia 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (10 stycznia 2020, 09:15:04)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (10 marca 2020, 12:06:56)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij