Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w dziale bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 11 grudnia 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 57966 z dnia 28.11.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w dziale bezpieczeństwa żywności


WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
TCZEW

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W TCZEWIE UL. 30 STYCZNIA 29, 83-110 TCZEW


WARUNKI PRACY
 - Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu.
 - Wyjazdy służbowe oraz udział w szkoleniach i konferencjach.
 - Reprezentacja urzędu.
 - Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy.
 - Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - Narzędzia i materiały pracy tj. komputer, urządzenia pomiarowe, telefon oraz drukarka.

ZAKRES ZADAŃ
 - prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 - przeprowadzanie kontroli podmiotów zarejestrowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego
 - weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 - kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 - nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
 - monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 - pobieranie próbek do badań
 - kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 - kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni
 - sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
 - prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawnymi nadzorami
 - współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu tczewskiego, w zakresie podmiotów nadzorowanych
 - przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach nie terenie powiatu tczewskiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat. b
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania
 - biegła znajomość obsługi komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B
 - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie, 
- ul. 30 Stycznia 29,
- 83-110 Tczew
w godzinach 7:30 - 15:30

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Tutaj możesz się zapoznać z naszą Polityką Ochrony Danych oraz klauzulami informacyjnymi.

https://piwtczew.bip.gov.pl/polityka-ochrony-danych/polityka-ochrony-danych.html

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Termin składania dokumentów:
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W CV należy zawrzeć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Przy podjęciu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie istnieje możliwość wynajęcia mieszkania służbowego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej 

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (28 listopada 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (29 listopada 2019, 09:55:30)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (6 grudnia 2019, 12:11:59)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449