Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji ds. pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
termin składania dokumentów: 30 lipca 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 51030 z dnia 19.07.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
ds. pasz i utylizacji


WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
STAROGARD GDAŃSKI

ADRES URZĘDU:
UL. TCZEWSKA 25, 83-200 STAROGARD GD.


WARUNKI PRACY
  Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. 
  Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze i pasze lecznicze
 - Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach,
 - Nadzór nad obrotem paszami,
 - Nadzór nad wytwórniami pasz ,
 - Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych,
 - Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych,
 - Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ,
 - Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego,
 - Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 - Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
 - Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 - Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 - Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 - Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 - Prowadzenie postępowania w administracji, mandatowego, egzekucyjnego oraz kierowanie wniosków do odpowiednich sądów.
 - Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem,
 - Pobieranie prób pasz w ramach monitoringu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne z zakresu bezpieczeństwa żywności, wyższe rolnicze
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- jeśli dotyczy
 - znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie pasz i utylizacji
 - obsługa komputera
 - prawo jazdy kat. B
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - ksero prawa wykonywania zawodu, dotyczy lekarzy weterynarii
 - ksero prawo jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 30.07.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd.
ul. Tczewska 25, 
83-200 Starogard Gd. 
tel. 58 56 230-77

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd., ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd., tel. 58-56-230-77, e-mail: piwstar@gdansk.wiw.gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, listownie: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-985 Gdańsk, tel. 58-300-39-61
 - Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim, komórka kadrowa
 - Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

INNE INFORMACJE: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej 

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 lipca 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (19 lipca 2019, 15:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij