Grypa ptaków w woj. pomorskim- sytuacja epizootyczna24.02.2021

Grypa ptaków w woj. pomorskim- sytuacja epizootyczna

24.02.2021

Grypa ptaków u ptaków dzikich – aktualna sytuacja epizootyczna w woj. pomorskim na podstawie monitorowania u padłych ptaków.

Próbki są kierowane do badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, które jest laboratorium referencyjnym w Polsce

Rejon Zatoki Puckiej:

 1. Pięć łabędzi niemych znalezionych w Jastarni, powiat pucki. Wynik ujemny z 09 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie nieme znalezione na plaży w Swarzewie, powiat pucki. Wynik dodatni z 12 lutego 2021 r.
 3. Trzy łabędzie znalezione na plaży w Chałupach, powiat pucki. Wynik ujemny z 12 lutego 2021 r.
 4. Jeden łabędź znaleziony na działce rolnej w Pucku – Rozgard. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 5. Jeden łabędź znaleziony we Władysławowie. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.

  Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku poinformował, że w dniach 19 - 23 lutego 2021 r. służby mundurowe - straż miejska i straż pożarna zebrały z pobrzeża Zatoki Puckiej:

 1. W granicach gminy Władysławowo 123 sztuk ptaków (głównie łabędzie)
 2. W granicach gminy Puck 77 sztuk ptaków, z czego 30 sztuk w rejonie rezerwatu Beka.

Władze samorządowe organizują oczyszczanie brzegu zatoki i zbieranie padłych ptaków. Martwe ptaki są kierowane do utylizacji w uprawnionych podmiotach pod nadzorem Powiatowego lekarza Weterynarii . Ze znalezionych ptaków padłych są pobierane próbki do badań jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nie nadające się jako materiał do badań laboratoryjnych.

Powiat wejherowski (park miejski w Wejehrowie)

Przeprowadzono następujące badania monitoringowe.

 1. Kaczka – wynik ujemny z 03 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie czarne - wynik dodatni z 10 lutego 2021 r.
 3. Cztery łabędzie czarne - wynik dodatni z 16 lutego 2021 r.
 4. Dwa łabędzie czarne - wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 5. Pelikan – wynik ujemny z dnia 23 lutego 2021r.

Powiat M.Gdańsk:

 1. Dziesięć łabędzi niemych znalezionych Gdańsku – Przegalina śluza południowa. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.

Powiat kartuski:

 1. Padły łabędź niemy okolice jeziora Raduńskiego - wynik badania ujemny z dnia 23. 02.2021r.

  Powiatowi Lekarze Weterynarii Pucku, Wejherowie, Gdańsku nawiązali współpracę z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w zakresie strategii działań m.in.:

 • bezpiecznego zbierania i zagospodarowania zwłok martwych ptaków przez służby porządkowe samorządów
 • informowania i udostępniania padłych ptaków Inspekcji Weterynaryjnej w celu pobrania materiału do badań laboratoryjnych
 • w powiatach: wejherowskim i puckim wyznaczono obszary zagrożenia gdzie wprowadzono nakazy i zakazy rozporządzeniami wydanymi przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii:
 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 2. zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,
 3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 4. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 5. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 6. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 7. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 8. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 11. nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu

W związki z przypadkiem dzikich ptaków znalezionych Gdańsku – Przegalina śluza południowa z uwagi na fakt, że na tym terenie nie jest prowadzona hodowla drobiu, w obecnej sytuacji odstąpiono od wydawania aktów prawa miejscowego. W razie konieczności będą wydawane decyzje administracyjne powiatowych lekarzy weterynarii w indywidualnych sprawach.

Występowanie grypy ptaków u drobiu:
Powiat słupski:

 • ognisko choroby HPAI stwierdzone u drobiu hodowlanego stwierdzone w dniu 25 stycznia 2021r. w miejscowości Kwakowo zostało zlikwidowane 29 stycznia 2021r.. Obecnie trwają perlustracje/przeglądy gospodarstw znajdujących się na terenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wyznaczonych w promieniu 3km i 10km od ogniska choroby. Obecnie obowiązują nakazy i zakazy w w/w obszarach dotyczące w szczególności przemieszczania drobiu i produktów drobiowych określone w rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Powiat wejherowski

 • Ognisko choroby grypy ptaków stwierdzone w dniu 26 stycznia 2021r. w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Warzno ognisko zostało zlikwidowane. Wokół ogniska zostały wyznaczone obszary zapowietrzony i zagrożony wskazane w rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego 02 lutego 2021 r. obejmujący część powiatu wejherowskiego, kartuskiego, M. Gdańsk i M. Gdynia
 • Ognisko choroby nie jest powiązane w występowaniem grypy ptaków u łabędzi z Parku Miejskiego w Wejherowie.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (24 lutego 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (2 marca 2021, 16:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82