Import żywych zwierząt z UE do GB – wymagania przy transporcie29.12.2020

Import żywych zwierząt z UE do GB – wymagania przy transporcie

29.12.2020

Import żywych zwierząt z UE do GB – wymagania przy transporcie
 • Zezwolenie dla przewoźnika, licencja dla kierowców/konwojentów i świadectwo dla środka transportu, które zostały wydane przez państwo członkowskie UE (poza Wielką Brytanią) nie będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.
Przewoźnicy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii lub przejeżdżający przez nią drogami lądowymi, koleją, statkiem lub samolotem (w tym przez Eurotunel), będą musieli uzyskać zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów i świadectwa dla środka transportu od odpowiednich organów delegowanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej.

Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk lub DAERA - https://www.daera-ni.gov.uk/contact
 • Zezwolenie dla przewoźnika, licencja dla kierowców/konwojentów i świadectwa wydane dla środka transportu, które zostały wydane przez państwo członkowskie UE (poza Wielką Brytanią) pozostaną ważne w Irlandii Północnej po 31 grudnia 2020 r., zgodnie z Protokołem Irlandii Północnej.
 • Zarejestrowany koniowaty w jednym z Państw Członkowskich.
Od stycznia 2021 roku nowe wymagania importowe będą miały zastosowanie do żywych zwierząt, w tym koniowatych. Przewoźnicy z Unii Europejskiej będą musieli posiadać zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów oraz ważne świadectwo dla środka transportu wydanego przez władze Wielkiej Brytanii. Wnioski o dzienniki podróży dla niezarejestrowanych koni podróżujących dłużej niż 8 godzin należy składać do APHA w przypadku każdej podróży kończącej się w Wielkiej Brytanii lub tranzytu przez nią, przed podróżą.
 • Przewoźnicy z UE, którzy chcą przewieźć żywe zwierzęta do Wielkiej Brytanii drogami lądowymi, koleją, statkiem lub samolotem (w tym Eurotunnel) po 31 grudnia 2020 r., będą musieli złożyć wnioski do odpowiednich organów delegowanych do wydawania licencji dla kierowców/konwojentów i świadectw dla środków transportu oraz do APHA w przypadku zezwolenia dla przewoźnika. Aby ubiegać się o zezwolenie dla przewoźnika, należy posiadać przedstawicielstwo w Wielkiej Brytanii.
   Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk
 • „przedstawicielstwo” - aby uzyskać zezwolenie dla przewoźnika wydane w Wielkiej Brytanii, wnioskodawcy muszą mieć siedzibę (np. mieszkać w Wielkiej Brytanii) lub być reprezentowani w Wielkiej Brytanii.

Aby potwierdzić siedzibę w Wielkiej Brytanii, należy podać APHA swój adres w Wielkiej Brytanii i pełne dane kontaktowe.

Jeżeli osoba lub firma zapewnia reprezentację, należy podać APHA imię i nazwisko osoby lub firmy, pełny adres w Wielkiej Brytanii i pełne dane kontaktowe.

Reprezentacja w Wielkiej Brytanii może mieć jedną z następujących form:

* agent w Wielkiej Brytanii (GB agent),

* przewoźnik w Wielkiej Brytanii (GB transporter),

* biznes w Wielkiej Brytanii (GB business),

* GB individual
 • Licencje dla kierowców/konwojentów wydane w UE nie będą ważne w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należy przejść szkolenie i ocenę w Wielkiej Brytanii, aby uzyskać nową
W celu uzyskania dalszych informacji oraz formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z APHA; CITCarlisle@apha.gov.uk
 • Świadectwa dla środka transportu wydane przez Państwo Członkowskie nie będą ważne w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należy przywieźć pojazd do Wielkiej Brytanii w celu kontroli przez odpowiednią delegowaną instytucję.

Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk
 • Po 31 grudnia 2020 r. możliwe będzie przechowywanie zarówno brytyjskiej, jak i unijnej wersji zezwolenia dla przewoźnika, licencji dla kierowców/konwojentów i świadectwa dla środków transportu obu wersji dokumentacji, ponieważ Wielka Brytania nie będzie już traktowana jako państwo członkowskie UE.
 • Jeśli przewożone będzie bydło, owce, świnie, kozy i niezarejestrowane koniowate w podróży trwającej ponad 8 godzin z Unii Europejskiej lub kraju trzeciego do Wielkiej Brytanii w związku z działalnością gospodarczą, będzie obowiązywał Dziennik podróży. Obejmuje to przejazdy koleją, drogą morską, lotniczą lub drogową (w tym Eurotunel).
 • Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Państw Członkowskich nie będą akceptowane w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Osobny dziennik podróży zatwierdzony przez właściwe władze w Wielkiej Brytanii będzie potrzebny do podróży w Wielkiej Brytanii. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Wielkiej Brytanii i Państw Członkowskich będą wymagane podczas całej podróży.
 • Jeśli zwierzęta podróżują z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, muszą uzyskać dziennik podróży przed podróżą, która odbywa się w następujący sposób:

Jeśli podróż rozpoczyna się w Unii Europejskiej i kończy w Wielkiej Brytanii, należy uzyskać zgodę na dziennik podróży w państwie członkowskim pochodzenia przesyłki oraz od Agencji ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA), aby odbyć całą podróż.

Dzienniki podróży należy złożyć na co najmniej 2 dni robocze przed podróżą.
 • Wszystkie dzienniki podróży należy zwrócić do odpowiedniego organu zatwierdzającego w ciągu 30 dni od odbycia podróży.
a) Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Wielkiej Brytanii należy zwrócić do APHA,
b) Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Północnej Irlandii należy zwrócić do DAERA,
c) Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Państw Członkowskich należy zwrócić właściwemu organowi w państwie członkowskim UE, które wyraziło zgodę na odbycie podróży.

 
Zezwolenia dla przewoźnika, licencje dla kierowców/konwojentów, świadectwa dla środków transportu i dzienniki podróży wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
nie są już ważne do użytku w Wielkiej Brytanii.

 

Wywóz zwierząt (handlowy) do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. zwierzęta i materiał biologiczny wjeżdżający z UE do Wielkiej Brytanii będą musiały być pre-notyfikowane przez importera brytyjskiego w systemie IPAFFS (brytyjski system służący do notyfikacji importu) oraz będzie musiało towarzyszyć im świadectwo weterynaryjne, w którym należy wpisać numer pre-notyfikacaji wygenerowany przez system IPAFFS. Fizyczne kontrole weterynaryjne będą prowadzone w miejscu przeznaczenia w Wielkiej Brytanii.

Wzory brytyjskich eksportowych świadectw zdrowia dostępne są (w języku angielskim) na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

Świadectwo dla handlowego przywozu psów, kotów i fretek z UE do GB dostępne jest poniżej:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947860/Dogs_cats_and_ferrets_from_the_EU_2019-294_GBHC157E.pdf

Dodatkowo od 1 lipca 2021 r. żywe zwierzęta i materiał biologiczny będą mogły być wprowadzane na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie przez wyznaczone do tego celu punkty kontroli granicznej. Wymagania wprowadzone wcześniej, tj. obowiązek stosowania eksportowego świadectwa zdrowia oraz złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS, nadal będą miały zastosowanie.

Od 1 lipca 2021 r. przesyłki podlegające weterynaryjnej kontroli granicznej będą podlegać kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli fizycznej. Pobierane będą próbki do badań laboratoryjnych. Kontrole dokumentów obejmować będą sprawdzenie m. in. urzędowych certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów handlowych.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (29 grudnia 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (31 grudnia 2020, 17:50:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94